Terms and Conditions

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú obchodný vzťah, práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho, teda prevádzkovateľa internetového obchodu Martinscider.sk, na stránkach martinscider.sk a všetkých jeho podstránkach. Obchodné podmienky spoločnosti MARTIN‘ S CIDERY s.r.o. sú záväzné a kupujúci vyjadruje súhlas s použitím týchto obchodných podmienok vytvorením svojej objednávky.

II. Objednávka a uzavretie zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov uvedených v objednávkovom formulári. Pre objednávku sa vyžadujú len nevyhnutné informácie k spoľahlivému doručeniu tovaru.
Objednávku môže kupujúci vytvoriť priamo v internetovom obchode. Po zadaní objednávky do objednávkového systému a po doručení potvrdenia objednávky kupujúcemu e-mailom sa objednávka stáva záväznou a je považovaná za uzatvorenú kúpnu zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Kupujúci sa zaväzuje, že v čase uzatvárania zmluvy spĺňa podmienku § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov, a teda, že nie je osobou mladšou ako 18 rokov. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí so skutočnosťou, že predávajúci ho môže v súvislosti s objednávkou požiadať o preukázanie splnenia tejto podmienky, napr. prostredníctvom predloženia kópie preukazu totožnosti kupujúceho. Nesplnenie alebo nepreukázanie tejto podmienky kupujúcim je dôvodom na zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho.
Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ich využití pri realizácii práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a za účelom zasielania obchodných oznámení kupujúcemu.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zasielanie objednávok ním zvoleným dopravcom, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. V prípade osobného odberu si kupujúci deň a hodinu prevzatia dohoduje telefonicky na čísle 0949691314. Za omeškanie spôsobené dopravcom nezodpovedáme.
Predávajúci je povinný dodať druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a v súlade s podmienkami, ktoré boli stanovené v deň odoslania objednávky. S výnimkou zjavných omylov a v prípade iných dôvodov na odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho, ktoré sú uvedené v obchodných podmienkach. Predávajúci nie je platiteľom DPH. K cene tovaru sa priráta cena za dopravu a balné. Predávajúci je povinný zasielať kupujúcemu doklad o kúpe, tzv. elektronická faktúra. Elektronická faktúra je forma daňového dokladu, ktorá je odosielaná elektronicky. Plne nahrádza papierovú formu daňového dokladu. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené dopravcom, oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenou adresou prijímateľa, ani za poškodenie zásielky zavinené dopravcom. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar, skontrolovať neporušenosť obalu a bezodkladne riešiť akékoľvek prípadné vady vzniknuté prepravou, s dopravcom. Kupujúci sa tiež zaväzuje zaplatiť za tovar kúpnu cenu v určenej výške v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

III. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením §12 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.
Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar
Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť svoje kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť predávajúcim poukázaná už uhradená suma za objednaný tovar. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť sumu zaplatenú za objednaný tovar, resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru.
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy a zrušiť objednávku najmä v prípadoch:
– ak má dôvodnú pochybnosť o skutočnej identite kupujúceho
– ak nie je schopný doručiť tovar v danom termíne
– ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva
– ak sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru

IV. Zodpovednosť za vady, záruka, reklamácia

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 52 a nasl., § 499 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).
V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v súlade s podmienkami dohodnutými v kúpnej zmluve, má kupujúci právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak takýto postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že tovar má vady alebo jeho vady sám spôsobil. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s konaním alebo opomenutím kupujúceho. Rovnako nie je predávajúci zodpovedný za poškodenie tovaru spôsobené prepravcom. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

Reklamácie sú vybavované:
– telefonicky (v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na telefónnom čísle (0949-691-314)
– e-mailom (info@martinscider.sk)
– poštou (MARTIN‘ S CIDERY s.r.o., Hlboká 1078/61, 949 01 Nitra)
Názov spoločnosti: MARTIN‘ S CIDERY s.r.o.
Ulica a číslo: Hlboká 1078/61
Mesto a PSČ: Nitra, 949 01
Štát: Slovensko
IČO: 51768160
DIČ: 2120784138
Tel.č.: +421(0)949-691-314
Nie sme platcovia DPH.
Martin's Cider

Welcome to Martin's Cider

Do you confirm that you are over 18 years old?